Ouderbetrokkenheid


Samen met ouders werken aan de kwaliteit van het onderwijs

Of ze nu thuis zijn of op school, het blijven dezelfde kinderen. De opvoeding stopt niet bij de schooldeur en leren stopt niet bij de huisdeur. Dus vinden wij samenwerking tussen school en ouders erg belangrijk. Wij hechten veel waarde aan actieve inbreng van ouders en onderhouden een intensief contact met hen. Zo maken we de school samen tot een plek waar een goede sfeer heerst en waar optimaal geleerd kan worden.

Bij ons op school worden ouders en kinderen drie keer per jaar uitgenodigd voor een kind-ouder-leerkracht gesprek (KOL). Dit gesprek gebeurt aan de hand van een formulier, waarin kinderen en ouders op kunnen schrijven hoe ze denken dat het gaat op school. De stem van ouders is belangrijk, eigenaarschap van het kind en afstemming met school is wat we willen bereiken.

Door middel van actieve bijdrage aan de Medezeggenschapsraad en/of de Ouderraad kunnen ouders hun betrokkenheid bij de school omzetten in daden. De medezeggenschapsraad heeft advies/instemmingsrecht betreffende het beleid van de school. De ouderraad is actief betrokken bij het organiseren van activiteiten, zoals evenementen voor en door de leerlingen (en hun ouders).

 

Ouders aan het woord

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig."

"De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder groep 8