Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling omvat alle activiteiten die wij ondernemen om de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van onze leerkrachten te bevorderen. Het is een voortdurend ontwikkelingsproces. Wij kijken steeds hoe wij de onderwijskwaliteit kunnen verbeteren. Wij investeren de komende tijd extra in:

International primary curriculum (IPC)
Voor de vakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis in de groepen 1 t/m 8 werken we thematisch en vakoverstijgend. Ook de creatieve vakken worden hierbij betrokken. Dit geven we vorm door te werken met IPC. Door een vaste structuur leren de kinderen op een eigentijdse manier de wereld ontdekken. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen ontwikkelingen en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. Kortom onderwijs van de 21e eeuw!

The Leader in Me
Wij werken met de zeven gewoonten van The Leader in Me, de onderwijsvariant van het gedachtegoed van Stephen Covey. Het toepassen van de zeven gewoonten geeft leerlingen zelfvertrouwen, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor de samenleving van vandaag en morgen. Het doel is het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap bij kinderen.

Gedifferentieerde instructie en het stellen van verdiepende leervragen. 
Alle leerkrachten zijn bekwaam in het geven van gedifferentieerde instructie. Alle kinderen krijgen die instructie die aansluit op hun onderwijsbehoefte. Het welbevinden van de kinderen én de leerresultaten hebben hierdoor een positieve ontwikkeling.

Werken in leerteams
Binnen de school werken leerkrachten samen in leerteams. Een leerteam onderzoekt en ontwikkelt een onderwijskundig onderwerp.Zij presenteren het resultaat aan het team. Gezamenlijk bepalen we wat dat betekent voor de onderwijsontwikkeling van de school.

Daarnaast zetten we in op:

Ouders aan het woord

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig."

"De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder groep 8