Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling omvat alle activiteiten die wij ondernemen om de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van onze leerkrachten te bevorderen. Het is een voortdurend ontwikkelingsproces. Wij kijken steeds hoe wij de onderwijskwaliteit kunnen verbeteren. Wij investeren de komende tijd extra in:

Junior Lighthouseteam
Eind schooljaar 2018-2019 zijn wij begonnen met het samenstellen van een leerlingenraad: " het Junior Lighthouseteam".
Leerlingen uit groep 6-7-8 kunnen aan het eind van het schooljaar, door middel van een motivatiebrief, aangeven dat zij willen deelnemen aan het Junior Lighthouseteam.
Het Junior Lighthouseteam bestaat uit 6 ll.( twee uit elke groep 6-7-8), een begeleidende ouder
(via de O.R.) en ondersteuning door een leerkracht.

De taken van het Junior Lighthouseteam kunnen heel divers zijn:

-helpen ideeën vanuit de ideeënbus vorm te geven

-vragen/verzoeken vanuit klassenvergaderingen vorm te geven

-actief meedenken/organiseren vieringen/schooluitjes

-actief meedenken/organiseren hoe het leven en leren op de Delta verbeterd kunnen worden voor zowel leerlingen, ouders en teamleden (" everybody happy")

De vergaderingen vinden ongeveer elke 6 weken plaats, aan het begin van het schooljaar worden de data en tijd vastgelegd.


International primary curriculum (IPC)
Voor de vakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis in de groepen 1 t/m 8 werken we thematisch en vakoverstijgend. Ook de creatieve vakken worden hierbij betrokken. Dit geven we vorm door te werken met IPC. Door een vaste structuur leren de kinderen op een eigentijdse manier de wereld ontdekken. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen ontwikkelingen en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. Kortom onderwijs van de 21e eeuw!

The Leader in Me
Wij werken met de zeven gewoontes van The Leader in Me, de onderwijsvariant van het gedachtegoed van Stephen Covey. Het toepassen van de zeven gewoontes geeft leerlingen zelfvertrouwen, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor de samenleving van vandaag en morgen. Het doel is het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap bij kinderen.

Gedifferentieerde instructie en het stellen van verdiepende leervragen. 
Alle leerkrachten zijn bekwaam in het geven van gedifferentieerde instructie. Alle kinderen krijgen die instructie die aansluit op hun onderwijsbehoefte. Het welbevinden van de kinderen én de leerresultaten hebben hierdoor een positieve ontwikkeling.

Werken in leerteams
Binnen de school werken leerkrachten samen in leerteams. Een leerteam onderzoekt en ontwikkelt een onderwijskundig onderwerp.Zij presenteren het resultaat aan het team. Gezamenlijk bepalen we wat dat betekent voor de onderwijsontwikkeling van de school.

Daarnaast zetten we in op:

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het leuk dat we samen kunnen spelen met de kinderen van 't Druppeltje "

"Het is grappig dat mijn papa vroeger ook op deze school gezeten heeft. We leren rijmen, getallen en klanken en we hebben een portfolio." - Leerling groep 1/2