Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling omvat alle activiteiten die wij ondernemen om de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van onze leerkrachten te bevorderen. Het is een voortdurend ontwikkelingsproces. Wij kijken steeds hoe wij de onderwijskwaliteit kunnen verbeteren. Wij investeren de komende tijd extra in:

Bewegend leren 
We zijn in schooljaar 2020-2021 gestart met bewegend leren in de klas. Kinderen leren sneller en onthouden beter als ze in beweging zijn. Door beweging te integreren in de lessen stimuleer je de hersenontwikkeling van je leerlingen én kom je tegemoet aan hun natuurlijke bewegingsdrang. 
Bewegen is sowieso goed voor de hersenen: het zorgt voor goede doorbloeding en aanmaak van nieuwe hersencellen en verbindingen. Het verschil in de grootte van hersenactiviteit is enorm na 15 minuten beweging, vooral bij leerlingen die het leren lastig vinden.

Naast het bewegen toe te passen in de lessen hebben we voor elke groep een statafel aangeschaft voor leerlingen die graag staan/bewegen tijdens het zelfstandig werken. We hebben in de aula twee desktop fietsen staan waar leerlingen ook aan mogen werken.Wij stimuleren het drinken van water
Op De Delta willen we graag ons steentje bijdragen aan fitte energieke kinderen. Kinderen die water drinken, kunnen zich beter concentreren in de klas, waardoor zij beter presteren op school. Daarom zijn wij op 31 augustus 2020 gestart met water drinken.
De voordelen van water drinken op school op een rij:

- Kinderen die water drinken kunnen zich beter concentreren in de klas, wat leidt tot betere schoolprestaties.
- Water drinken schaadt het gebit niet in tegenstelling tot vele (gezoete) drankjes en is dus beter voor de tanden.
- Het drinken uit een duurzame drinkfles (Dopper) scheelt veel afval.
Kinderen vinden het heel leuk om hun eigen fles te vullen en leeg te drinken.
- Kinderen doen elkaar na, zo gaan ook kinderen die thuis geen water drinken, dit in de schoolsituatie wel doen.

Junior Lighthouseteam
Eind schooljaar 2018-2019 zijn wij begonnen met het samenstellen van een leerlingenraad: " het Junior Lighthouseteam".
Leerlingen uit groep 6-7-8 kunnen aan het eind van het schooljaar, door middel van een motivatiebrief, aangeven dat zij willen deelnemen aan het Junior Lighthouseteam.
Het Junior Lighthouseteam bestaat uit 6 ll.(twee uit elke groep 6-7-8), een begeleidende ouder
(via de O.R.) en ondersteuning door een leerkracht.

De taken van het Junior Lighthouseteam kunnen heel divers zijn:

-helpen ideeën vanuit de ideeënbus vorm te geven

-vragen/verzoeken vanuit klassenvergaderingen vorm te geven

-actief meedenken/organiseren vieringen/schooluitjes

-actief meedenken/organiseren hoe het leven en leren op de Delta verbeterd kunnen worden voor zowel leerlingen, ouders en teamleden                 (" everybody happy")

De vergaderingen vinden ongeveer elke 6 weken plaats, aan het begin van het schooljaar worden de data en tijd vastgelegd.

International primary curriculum (IPC) 
Voor de vakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis in de groepen 1 t/m 8 werken we thematisch en vakoverstijgend. Ook de creatieve vakken worden hierbij betrokken. Dit geven we vorm door te werken met IPC. Door een vaste structuur leren de kinderen op een eigentijdse manier de wereld ontdekken. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen ontwikkelingen en er is aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. Kortom onderwijs van de 21e eeuw!


The Leader in Me
Wij werken met de zeven gewoontes van The Leader in Me, de onderwijsvariant van het gedachtegoed van Stephen Covey. Het toepassen van de zeven gewoontes geeft leerlingen zelfvertrouwen, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor de samenleving van vandaag en morgen. Het doel is het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap bij kinderen.

Plusklas
Het is van belang dat we het aanbod voor de begaafde leerlingen verbeteren. Dat gaan we doen door middel van het opzetten van een plusklas. De plusklas is een keer per week voor de begaafde leerlingen. Deze leerlingen werken daar aan ander soort opdrachten en krijgen dan werk mee naar hun eigen klas waaraan ze de rest van de week verder kunnen werken.

Met sprongen vooruit
Het team gaat dit schooljaar de cursus 'Met sprongen vooruit' volgen.
Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.
Het programma omvat uitgebreide reken-wiskunde didactische nascholing, een breed palet aan reken-wiskundelessen, educatieve rekenspellen en oefenmaterialen. Inhoudelijk onderscheidt het programma zich van methodes en materialen door de klassieke interactiviteit, coöperatieve spelvormen, bewegend leren rekenen, en het honoreren van inbreng van leerlingen door het maken van eigen producties. 
Leerlingen blijken door Met Sprongen Vooruit reken-wiskundeonderwijs betere resultaten te krijgen.

Gedifferentieerde instructie en het stellen van verdiepende leervragen. 
Alle leerkrachten zijn bekwaam in het geven van gedifferentieerde instructie. Alle kinderen krijgen die instructie die aansluit op hun onderwijsbehoefte. Het welbevinden van de kinderen én de leerresultaten hebben hierdoor een positieve ontwikkeling.

Werken in leerteams
Binnen de school werken leerkrachten samen in leerteams. Een leerteam onderzoekt en ontwikkelt een onderwijskundig onderwerp. Zij presenteren het resultaat aan het team. Gezamenlijk bepalen we wat dat betekent voor de onderwijsontwikkeling van de school.

Daarnaast zetten we in op:

Ouders aan het woord

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig."

"De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder groep 8