Uw kind onze zorg

De ontwikkeling van uw kind wordt nauwlettend gevolgd. Mede door de afname van de CITO-toetsen krijgen we inzicht in de leervorderingen. Als een kind specifiek onderwijsaanbod behoeft, dan bieden wij dit aan onder het motto: Zo dichtbij mogelijk en zo vroeg mogelijk. We willen dat een kind bij ons op de juiste plaats is en toetsen dit aan de volgende criteria:

  • Een kind moet zich op school prettig voelen en zich ontwikkelen.
  • De groep moet zich prettig voelen en zich ontwikkelen.
  • De leerkracht moet zich prettig voelen en zich ontwikkelen.
Uw kind heeft specifieke ondersteuning nodig
Leerlingen met een meer complexere onderwijsbehoefte worden in het BOT (Breed OndersteuningsTeam) besproken. Het BOT komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Wij hechten grote waarde aan de mening van de ouders. Ouders worden daarom ook uitgenodigd om bij de bespreking aanwezig te zijn om hun mening te delen en met ons mee te denken. Zitting in het BOT hebben: directeur, intern begeleider,  leerkracht van het kind, schoolmaatschappelijk werk, schoolbegeleider en ouders.

Arrangementen in de basisondersteuning
Soms zijn de onderwijsbehoeften van een leerling zo complex, dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen bieden. De school is dan in de gelegenheid om ondersteuning aan te vragen bij het regionale Samenwerkingsverband Waterland. Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. 

De school heeft de mogelijkheid uw kind een arrangement (begeleiding) te bieden door externe deskundigen onder schooltijd. Dit zogenaamde arrangement wordt bekostigd vanuit het Samen Werkingsverband Waterland en valt onder de verantwoordelijkheid van de school.

Speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so)
Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school vallen, zal plaatsing op het sbo of so aangevraagd worden. Dit gaat altijd in overleg met ouders/verzorgers. 

Uw kind ontwikkelt zich heel snel en makkelijk? 
Heeft hij of zij belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging, omdat wij ons er van bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Dit betekent dat de leerling minder aandacht besteedt aan het reguliere werk en uitdagender werk krijgt aangeboden. Indien wij onvoldoende uitdaging kunnen bieden, bestaat de mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in de Bovenschoolse Plusklas VOSTOK. De school onderzoekt met behulp van een signaleringsprogramma (DHH) of de leerling eventueel in aanmerking kan komen voor VOSTOK. Dit wordt in overleg met ouders besloten, daarna bepaalt  een onafhankelijke toelatingscommissie of de door de school aangemelde leerling wordt toegelaten.

Kinderen met een beperking
Ouders van kinderen met een handicap, een beperking of en meer specifieke ondersteuningsbehoefte geven er soms de voorkeur aan om hun kind te plaatsen op een reguliere basisschool. De Delta wil graag ieder kind welkom heten, maar kent ook haar grenzen. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te kunnen ondersteunen. Iedere aanvraag zal met de ouders en eventuele deskundigen zorgvuldig besproken worden.

Leerlingen aan het woord

"We hebben lieve juffen op school en ze leren ons heel veel."

"We leren om heel goed samen te werken en elkaar dan te helpen. We vinden het leuk om op de tablet te werken." - Leerlingen groep 4/5